Egzamin Państwowy, przebieg, rady dla zdających

EGZAMIN TEORETYCZNY NA PRAWO JAZDY

Egzamin teoretyczny składa się z maksymalnie 18 pytań testowych z zakresu przepisów ruchu drogowego, zagadnień specjalistycznych i zasad udzielania pierwszej pomocy. Spośród trzech możliwych odpowiedzi a,b,c – mogą być prawidłowe odpowiedzi: jedna, dwie lub trzy. Powinno się wskazać wszystkie możliwe prawidłowe odpowiedzi. Pominięcie chociaż jednej prawidłowej odpowiedzi uznaje się za błąd.

Testy jednej kategorii należy rozwiązać w czasie 25 minut.

W przypadku zdawania na dwie kategorie czas egzaminu przedłużony  jest o 10 minut.

Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez okres 6 miesięcy. W tym czasie można poprawiać egzamin praktyczny na prawo jazdy.

Aby poprawić nie zaliczony egzamin teoretyczny należy ponownie uiścić opłatę za egzamin. Po trzykrotnym nie zaliczeniu egzaminu teoretycznego należy wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu dodatkowym. Szkolenie to polega na wykupieniu i odbyciu w ośrodku szkolenia kierowców minimum 10 godzin zajęć teoretycznych w zakresie jednej kategorii prawa jazdy.

Egzamin teoretyczny przeprowadza się w Sali egzaminacyjnej w formie testu:

1.Komputerowego – przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu.

2. Pisemnego – w przypadku:  – ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie, – awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt.1, – posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzania egzaminu w sposób, o która w pkt. 1.

3. Ustnego – jeżeli: – osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym, lub – posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, którym mowa w pkt. 1 i 2.

Do przeprowadzania egzaminu teoretycznego wykorzystywana jest specjalna klawiatura egzaminacyjna.

Poniżej krótki opis klawiatury egzaminacyjnej używanej na egzaminie teoretycznym.

 

TESTY NA PRAWO JAZDY
www.grupaimage.home.pl/testy/

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA PRAWO JAZDY

Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z dwóch części: manewrów i jazdy miejskiej. Aby go zdać, należy pozytywnie zaliczyć oba elementy. W przypadku pozytywnej oceny z manewrów i negatywnej z jazdy w ruchu miejskim, kandydat zobowiązany jest do ponownego zaliczenia obydwu etapów egzaminów.

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym obejmują:

  • Kategoria A: przygotowanie pojazdu do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego i podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, slalom – jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami.
  • Kategoria B: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić dwa wybrane losowo elementy z następujących:

a. poziom oleju w silniku,
b. poziom płynu chłodzącego,
c. poziom płynu hamulcowego,
d. poziom płynu w spryskiwaczach,
e. działanie sygnału dźwiękowego,
f. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g. działanie świateł mijania,
h. działanie świateł drogowych,
i. działanie świateł hamowania „STOP”,
j. działanie świateł cofania,
k. działanie świateł kierunkowskazów,
l. działanie świateł awaryjnych,
m. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
- jeżeli występuje.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a.e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f.m. W przypadku jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

 

Zestaw "Karty do losowania zadań egzaminacyjnych" w ramach pierwszego zadania egzaminacyjnego na placu manewrowym. Zestaw składa się z: 5 kart dotyczących czynności 1)a – 1)e w kolorze żółtym, 8 kart dotyczących czynności 1) f – 1)m w kolorze zielonym,

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylna szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- jeżeli występuje,

3) dodatkowo dla kategorii B+E:

a. sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

b. sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut,

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania: – podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę, – cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcie, – regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia), – dokonanie połączenie zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem, – podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

Osoba egzaminowana musi zaliczyć na egzaminie praktycznym na prawo jazdy jazdę po pasie ruchu do przodu i do tyłu – często nazywana jazdą po łuku. O ile jazda do przodu nie powinna nikomu sprawić kłopotu, o tyle cofanie pod wpływem emocji  potrafi być problematyczne. Pas ruchu zaraz za autem jest niewidoczny przez tylną szybę, a lusterka nie mogą być ustawione na linie. Jeden błąd i łatwo możemy wypaść z obranej trasy.

1. Pozycja pojazdu na początku pasa ruchu w kopercie.
2. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu ( w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
3. Nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających pole zatrzymania pojazdu)
4. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Kilka rad do tego zadania:

  • lusterka muszą być ustawione jak na jazdę po mieście, można z nich korzystać, ale nie wyłącznie z nich, gdyż jest to traktowane jako błąd.
  • nasza jazda powinna być płynna. dlatego dobrze jest jechać powoli kontrolując napęd sprzęgłem. Dobrze też przy ruszaniu pomóc sobie gazem – auto egzaminacyjne może mieć inaczej działające sprzęgło, niż to do którego przyzwyczailiśmy się na jazdach – ruszanie samym sprzęgłem to ryzyko, że silnik nam niespodziewanie zgaśnie.

podczas wykonywania zadania przejechanie linii wyznaczającej zewnętrzne krawędzie łuku lub najechanie na pachołek to błąd skutkujący przerwaniem egzaminu. Jeżeli zatrzymamy samochód lub zgaśnie nam silnik zachowujemy drugie podejście. Tak samo w przypadku gdy zatrzymamy się za wcześnie, na przerywanej linii koperty (stanowiska) – przysługuje nam jeszcze jedna próba. Również najechanie na linię wyznaczającą łuk (nie przejechanie jej) to błąd, ale dający możliwość powtórzenia zadania. Dlatego też np. cofając na zakręcie łuku czujemy, że przedobrzyliśmy i na pewno zaraz przejedziemy przez linię – dobrze jest wdepnąć hamulec i spróbować jeszcze raz.

W czasie wykonania zadania możliwa jedna korekta toru jazdy, pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu, naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem nad linię) linii ograniczających stanowisko, potrącić pachołków lub tyczek.

3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Drugim zadaniem jakie musi wykonać osoba egzaminowana – to Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu  – potocznie zwane jazda pod górkę– wykonujemy ten manewr:
* Podjazd pod wzniesienie i zaciągnięcie hamulca awaryjnego przy jednoczesnym wciśnięciu hamulca nożnego i
sprzęgła
* Naciśnięcie pedału przyspieszenia przy jednoczesnym popuszczaniu sprzęgła oraz dźwigni hamulca awaryjnego
* W miarę potrzeby zwiększenie obrotów silnika.  Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
Należy szczególną uwagę zwrócić na:
- pojazd nie może cofnąć się więcej niż 20 cm
-
silnik nie może zgasnąć

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0.2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Egzamin praktyczny – manewry na mieście

2. Jazda w ruchu miejskim polega na wykonaniu zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem programu egzaminacyjnego obejmującego wyszczególnione zadania. Czas trwania egzaminu:

  • dla kategorii A: nie krócej niż 25 minut,
  • dla kategorii B: nie krócej niż 40 minut (egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny).

Zadanie obejmuje w swoim zakresie:

·         Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

·         Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

o    o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu

o    posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. 

·         Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu.

·         Przejazd przez skrzyżowania:

o    równorzędne (trzy- i czterowlotowe)

o    oznakowanie znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu), B-20 (stop), D-1 (droga z pierwszeństwem) oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c.

o    z sygnalizacją świetlną

o    na których ruch odbywa się wokół wyspy

o    dwupoziomowe (wjazd i zjazd)

·         Przejazd przez przejścia dla pieszych.

·         Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu manewr może być wykonywany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

·         Parkowanie prostopadłe lub skośne- wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)

o    miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej

o    po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu)

o    parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego

·         Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania- możliwa jedna korekta toru jazdy )- wjazd tyłem – wyjazd przodem

o    miejsce do parkowania wyznacza egzaminator , wskazując je osobie egzaminowanej

o    długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego

o    w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy

o    po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

o    w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

·         Zawracanie na drodze jednojezdniowej- dwukierunkowej możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki i.t.p.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego

o    miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

Kilka rad do tego zadania:

 Jedziemy spokojnie z dopuszczalną prędkością, jednak uważając, żeby nie jechać zbyt wolno. Egzaminator może to uznać zbyt wolną jazdę za utrudnianie ruchu innych uczestników, a w pewnych sytuacjach za zagrożenie bezpieczeństwa. Nie martwmy się, jeśli raz zgaśnie silnik. Dopiero popełnienie dwa razy tego samego błędu powoduje oblanie egzaminu. Ponadto egzaminator nie może wydawać poleceń niezgodnych z przepisami ruchu drogowego. Jeżeli niedosłyszałeś polecenia lub nie zrozumiałeś go upewnij się np. w którą drogę masz skręcić. Jeżeli nie udało ci się wykonać polecenia np. nie zdążyłeś ustawić się na lewym pasie przed skręceniem w lewo jedź przepisowo i spróbuj zgodnie z przepisami np. zawrócić na następnym skrzyżowaniu i wykonać polecenie.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego – egzaminator informuje osobę egzaminowaną o wyniku egzaminu. Jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania i przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

! Pamiętajmy!!! – Egzaminator obowiązany jest do legitymowania osób egzaminowanych – zabieramy ze sobą dowód tożsamości!!!

! Pamiętajmy !!! – Egzaminator może odmówić przeprowadzenia egzaminu:

- jeżeli nie może ustalić tożsamości osoby egzaminowanej,

- jeżeli osoba jest nietrzeźwa lub pod wpływem środka odurzającego,

- jeżeli osoba nie posiada wymaganych okularów lub szkieł kontaktowych – zgodnie z orzeczeniem lekarskim.